ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

نقش زيارت اهل‌بيت علیها السلام بر تربيت عاطفي زائر با تأکيد بر زيارت جامعۀ كبيره

* يزدان جعفري/ طلبه سطح 4 حوزه علميه قم        jafari@gmail.com

سیدعلی حسیني‌زاده / دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    ali_hosseini@rihu.ac.ir 

دريافت: 23/12/99                    پذيرش: 11/05/1400

چکيده

از مهم‌ترین ابعاد تربیتی زیارت، که نقش بسزایی در رشد و ارتقای عاطفی و انگیزشی زائر ایفا کرده و زمینه‌ساز ایجاد کنش‌ها و رفتارهای بهنجار او را فراهم می‌آورد، تربیت عاطفی است که بازتاب این نوع از تحریک عواطف و انگیزش‌سازی را مي‌توان در زیارت‌نامه‌های معصومان علیها السلام پی‌گیری و مشاهده کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، کارکرد زیارت در رشد و ارتقای تربیت عاطفی زائر را در خلال بیانِ گونه‌های مختلف تربیت عاطفی، با بررسی دیدگاه اسلام و روان‌شناسی معرفی کرده، و به تحلیل آیات و احادیث و نیز یافته‌های علمی جدید در این زمینه در ضمن زیارت جامعۀ کبیره پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیارت به‌عنوان واقعیتی دینی با تحریک عواطف و ایجاد انگیزه، روح و روان فرد را مورد تأثیر قرار داده و زمینه را برای خَلق عواطف سالم، همچون آرامش، احساس امنیت، امیدآفرینی و همچنین مهار احساسات غلط و زدودن عواطف ناسالم همچون وابستگی‌های غلط و احساس تنهایی فراهم مي‌كند.

كليدواژه‌ها: زیارت، تربیت، عاطفی، زیارت جامعه کبیره، اهل‌بيت علیها السلام، نفش تربیتی زیارت.