ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با تقویت و ارتقا جایگاه تربیتی آنها

اسماعیل خارستانی/ دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی     kharestani57@yahoo.com

دريافت: 11/11/99                    پذيرش: 15/04/1400

چکيده

فضای معنوی حاکم بر بقاع متبرکه، زائران را آماده پذیرش تربیت‌های اسلامی و معنوی می‌کند و برطرف کردن دغدغه‌های افراد جامعه می‌تواند انگیزه آنها را برای حضور در این مراکز بیشتر کند. ازاین‌رو، هدف اصلی تحقیق بررسی راه‌های تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با تقویت و ارتقا جایگاه تربیتی آنهاست، که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است.

بهره‌گیری از مربیان توانمند و متخصص در بقاع متبرکه، فضاسازی و برنامه‌ریزی برای انجام مراسمات مناسب با شرایط سنی، ازجمله مهم‌ترین راه‌کارهای تقویت و ارتقا بعد تربیتی بقاع متبرکه، تقرب به خدا، تقویت روحیه امید در فرد و جامعه، امنیت روانی  فرد و جامعه، ازجمله آثار تربیتی حضور افراد در بقاع متبرکه و زیارت امام‌زاد‌گان است که در این تحقیق احصا و بررسی گردید.

نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بقاع متبرکه به‌عنوان کانونی برای تربیت و تزکیۀ انسان‌هاست و لازم است تا برنامه‌ریزی‌های هدفمند از این ظرفیت آن‌گونه که شایسته است، بهره‌گرفته شود.

کليدواژه‌ها: بقاع متبرکه، جایگاه تربیتی، قطب فرهنگی، فرهنگ.