ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تبیین و بررسی پویش خداوند در الهیات پویشی

سال سي‌ام، شماره نهم، پياپي 288، آذر 1400، ص 11ـ20

 نوع مقاله: ترويجي

* محمدمهدی آزادی/ دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه شهيد مطهري    mmm314n@gmail.com

مرتضی رضایی/ استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)    Mmrezaee4@gmail.com

دريافت: 25/04/1400                    پذيرش: 18/07/1400

چکيده

در نظر الهی‌دانان پویشی، پویش برای خداوند حقیقتاً یک کمال محسوب می‌شود. آنها برخلاف الهی‌دانان سنتی، پویش را صفت کمالی می‌دانند. از طرف دیگر، براساس الهیات اسلامی، خداوند تغییرناپذیر است و اساساً هیچ‌گونه تغییر و دگرگونی در او راه ندارد. هدف اصلی این نوشتار تبیین پویش خداوند، نزد الهیات پویشی و بررسی انتقادی آن براساس مبانی الهیات اسلامی است. روش ما در این نوشتار کتابخانه‌ای است و به صورت تبیینی ـ تحلیلی ابتدا نظرات الهی‌دانان پویشی را مطرح کرده و به صورت انتقادی آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. رهاورد پژوهش آن است که خداوند در الهیات پویشی، همانند سایر موجودات است و وجود پویش امری کمالی برای وی محسوب می‌شود. ليکن این تلقی از خداوند با نقدهای جدی مواجه است.

کليدواژه‌ها: پویش، الهیات پویشی، خداوند، ذات تبعی، ذات نخستین.