ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بدن مثالی از نظر صدرالمتألهین

 سال سي‌ام، شماره نهم، پياپي 288، آذر 1400، ص 43ـ54نوع مقاله: ترويجي

علي حيدرپور/ كارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     heidarpur@gmail.com

* احمد حيدرپور/ استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     aheydar6013@gmail.com

دريافت: 10/04/1400                    پذيرش: 09/08/1400چکيده

براساس نظر صدرالمتألهین نفس انسان موجود مجرد مثالی است که جسمانیةالحدوث و دارای مراحل و مراتب تشکیکی و وحدت در عین کثرت است. یکی از مراتب این موجود، بدن مثالی است. مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی با هدف معرفی ویژگی‌های بدن مثالی و نحوه ارتباط آن با بدن عنصری و نفس از نظر صدرالمتألهین نوشته شده است. در این تحقیق سعی شده هر آنچه صدرالمتألهين درباره بدن مثالی در آثار خود منعکس کرده به صورت منسجم و مرتب ارائه شود. بدن مثالی از نظر صدرالمتألهين، موجودی غیرمحسوس به حواس ظاهر، فناناپذیر، ملازم نفس و مانند تمثالی، حاکی از ملکات و ذاتیات نفس است. این بدن متحد با نفس و بدن اصلی اوست؛ به این معنا که نفس اولاً و بالذات مدبر آن و متصرف در آن است و در زندگی دنیوی، برزخی و اخروی با انسان خواهد بود.كليدواژه‌ها: تجرد، بدن عنصری، بدن مثالی، نفس، اتحاد، عالم مثال، مثال متصل و مثال منفصل.