ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي اهداف خلقت انسان از نگاه اسلام و آيين زرتشت

سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 11ـ20


نوع مقاله: ترويجي

حسين نقوي/ استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     naqavi@iki.ac.ir

* رمضانعلي مرزاني / کارشناس ارشد اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Marzanali.1368@gmail.com 

دريافت: 26/06/1400                    پذيرش: 10/12/1400چکيده

دين اسلام و آيين زرتشت براي خلقت انسان هدف يا اهدافي را تعيين کرده‌اند. در اين مقاله با استفاده از منابع اصيل و مقدس هر دو دين، با روش توصيفي ـ تحليلي، اهداف خلقت انسان را بررسي مي‌کنيم. در دين اسلام هدف اصلي، قرب به خداوند است که در سايۀ آن انسان به کمال وجودي مي‌رسد، او را مي‌شناسد و عبادت مي‌کند و مي‌تواند خليفۀ خداوند در زمين باشد. در مقابل، در آيين زرتشت، هدف اصلي از بين رفتن شر و پليدي از عالم است و انسان نيز به‌همين دليل آفريده شده است. رسيدن به کمال واقعي و سعادت فردي و آبادي جهان در سايه از بين رفتن پليدي است. تمايز مهم اسلام و آيين زرتشت در اين زمينه، عقلي بودن هدف غايي آفرينش انسان، یعنی قرب الهي در اسلام است و مبتني بر افسانه بودن آن در آيين زرتشت است.کليدواژه‌ها: اسلام، آيين زرتشت، هدف غایی، آفرينش، انسان.