ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي و نقد فرضيۀ دو ايوب با تکيه بر آيات قرآن

سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 21ـ31


نوع مقاله: ترويجي

* رضوان رخشاني/ کارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد     rakhshani.rezvan@yahoo.com

محسن ديمه‌کار گراب/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم واحد مشهد    dimeh@quran.ac.ir

فاطمه رخشاني/ دانشجوي کارشناسي علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد     ftm.rakhshani@gmail.com

دريافت: 11/07/1400                    پذيرش: 03/11/1400چکيده

براساس فرضية دو ايوب، ايوبِ به نگارش درآمده در تورات، تحت عنوان دو ايوب، که به‌مثابه ايوب متقي و ايوب منتقد، ناشکيب و شکوه‌گر که مورد ظلم و بي‌مهري خداوند قرار گرفته، ظاهر گشته است. اين دوگانگي شخصيتي ايوب در کتب اسلامي و ادبيات عرب نيز مشاهده شد. اين مقاله با مهار پيش‌فرض‌ها با رجوع گسترده به کاربردهاي قرآني و سنت تفسيري با هدف دفاع از ساحت اين پيامبر خدا، درصدد بررسي و نقد اين فرضيه برآمده است. پژوهش فرارو با روش توصيفي ـ تحليلي و تطبيقي با گريزهاي تاريخي ميان آيات وحياني و کتاب تورات به بررسي و نقد اين فرضيه برآمده است.

نتايج حاکي از آن است که شخصيت دوگانۀ ايوب، ناشي از شيوة نگارش تورات، متأثر از انقطاع زماني، فرهنگ و تفکر يهود و اهداف نويسندگان آن، شکل گرفته است. اين تفکر که در تضاد با آيات قرآن است، با گذشت زمان به متون ديگر راه يافته است.كليدواژه‌ها: فرضيه دو ايوب، ابتلاء انبياء، اسرائيليات، صبر، نگارش تورات، تسلط شيطان.