ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي تطبيقي تشکيل حکومت ديني قبل از ظهور آخرين منجي از منظر اماميه و يهوديت ارتدکس

سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 33ـ43


نوع مقاله: ترويجي

محمدحسين طاهري آکردي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    taheri-akerdi@iki.ac.ir

* مجتبي نوري کوهبناني/ دانشجوي دکتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mojtaba.nori.k65@gmail.com

دريافت: 01/04/1400                    پذيرش: 15/10/1400چکيده

يکي از حقايق مورد انتظار مؤمنان اماميه و نیز يهوديت ارتدکس، تشکيل حکومت ديني و کسب فيض حضور در کنار ولي خداست و در چشم‌داشت آن روز، دعاها مي‌کنند. ليکن در زمان حاضر منتظر آمدن آخرين منجي هستند تا تحت لِواي او به آن سعادت وعده داده‌شده و واقعي نائل شوند. هدف از اين نوشتار تبيين اين مطلب است که قبل از ظهور آخرين منجي، تشکيل حکومت ديني توسط مؤمنان جايز است يا خير؟ در اثر پيش‌رو به شيوة توصيفي ـ تحليلي و روش کتابخانه‌اي، سعي شده تا به اين مسئله پاسخ داده شود. با بررسي‌هاي صورت‌گرفته در منابع هرکدام از اين دو مذهب اين نتيجه حاصل شد که قبل از ظهور آخرين منجي، تشکيل حکومت ديني از منظر اماميه واجب و از منظر يهوديان ارتدکس حرام است.کليدواژه‌ها: حکومت ديني، عصر غيبت، آخرين منجي، اماميه، يهوديت ارتدکس.