ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي تطبيقي برخي مؤلفه‌هاي زيست محيطي در سه دين هندو، زرتشت و اسلام  (مورد پژوهي: آب، جنگل و حيوانات)

 سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 89ـ100


نوع مقاله: ترويجي* ولي‌الله نصيري/ استاديار گروه اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه شهركرد    nasiri@sku.ac.ir

حجت‌الله خدري/ استاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه شهرکرد    hkhedrigharibvand@gmail.com 

عطاءالله ابراهيمي/ دانشيار گروه علوم طبيعت دانشگاه شهرکرد     ataollah.ebrahimi@gmail.com

سيمين ياري/ دانشجوي دکتري اديان و عرفان دانشگاه فردوسي مشهد    s.ysimin@yahoo.com

دريافت: 22/07/1400                    پذيرش: 24/11/1400چکيده

امروزه حفظ محيط‌زيست به يکي از دغدغه‌هاي بشريت تبديل شده است، همه نگران تخريب زيست‌محيطي هستند. اين درحالي است که عصر مدرنيته، زندگي و شيوۀ زيست، جوامع انساني را تحت تأثير قرار داده، که حاصل آن تخريب محيط‌زيست است. هدف اين پژوهش، ارزيابي نگرش و مقايسه تطبيقي سه دين هندو، زرتشت و اسلام در تنوع زيستي، آب، جنگل و حيوانات، با روش اسنادي و کتابخانه‌اي است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد نگاه اديان مختلف در مسائل زيست‌محيطي و منابع ‌طبيعي هماهنگ و هم‌راستاست. در اين پژوهش از آموزه‌هاي سه دين هندو، زرتشت و اسلام، که سفارش اکيدي به حفاظت از طبيعت شده، و آب، درخت و برخي از حيوانات تقدس خاصي داشته، استفاده شده‌ است. بنابراين علي‌رغم اینکه در چند دهه اخير تلاش‌هاي زیادی انجام شده و قوانين و کنوانسيون‌هاي مختلفی توسط دولت‌ها وضع شده‌ است؛ اما هیچ‌کدام چندان بازدارنده و کارآمد نبوده‌اند. لذا ضروری است براي حفظ تنوع زيستي، آب، گياهان و حيوانات و اثربخشي قوانين، از آموزه‌هاي ديني در زمينۀ مسائل زيست‌محيطي و توسعۀ برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي بهره گرفت.كليدواژه‌ها: محيط زيست، هندو، زرتشت، اسلام، آب، گياه، حيوانات.