ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي ديدگاه آيت‌الله جوادي آملي در باب قلمرو دين و نقد برداشت رايج از ديدگاه ايشان

سال سي‌ و يكم، شماره هشتم، پياپي 299، آبان 1401، ص 43ـ53

 


نوع مقاله: ترويجي

*عيسي معلم/ كارشناس ارشد فلسفۀ دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) esamoalem@chmail.ir

صفدر الهي‌راد/ استاديار گروه كلام و فلسفۀ دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Elahi@iki.ac.ir

دريافت: 07/04/1401                    پذيرش: 13/07/1401

چکيده

قلمرو دين يکي از مباحثي است که در ميان متکلمان اسلامي و غيراسلامي و فيلسوفان دين حائز اهميت بوده است. در زمان معاصر با عنوان‌هايي نظير نياز بشر به دين، انتظار بشر از دين، گسترۀ شريعت، قلمرو دين و...، مورد بحث واقع شده است. مسئلۀ اصلي در قلمرو دين اين است که دين چيست؟ چه ارکان و اجزايي دارد؟ دين تا چه حد مي‌تواند در زندگي بشر دخالت داشته باشد؟ در اين مقاله نگارندگان معتقدند که ديدگاه رايجي که از آيت‌الله جوادي آملی وجود دارد، به درستي تبيين نشده و نياز است که ديدگاه ايشان به صورت منسجم بررسي شود. نتيجۀ نگاه منسجم به ديدگاه آيت‌الله جوادي آملي، بسيار متفاوت از آن چيزي است که تا به‌حال تقرير شده است. ديدگاه ايشان در زمينه قلمرو دين بسيار نزديک به ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي است. ایشان اموري را ديني مي‌داند که ارتباط با سعادت انسان داشته باشد. اين مقاله به روش توصیفی ـ تحليلي به بررسي ديدگاه آيت‌الله جوادي آملي در اين زمينه پرداخته است.کليدواژه‌ها: تعريف دين، قلمرو دين، گستره شريعت، جامعيت دين، علم ديني