ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي تطبيقي تفاوت متن گزارش قرآن و تورات در داستان پيامبران

سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 9ـ20


نوع مقاله: ترويجي* سيدمحمد حاجتي شوركي/ دکتراي اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  (ره) Hajati65@chmail.ir

محمدحسين طاهري آكردي/ دانشيار گروه اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Taheri-akerdi@iki.ac.ir

دريافت: 10/04/1401                    پذيرش: 25/07/1401چکيده

ازجمله مسائل ميان اديان ابراهيمي، بررسي محتواي کتاب مقدس آنهاست. ميان تورات، کتاب مقدس يهوديان و قرآن، کتاب آسماني مسلمانان شباهت‌هاي فراوان و در کنار آن پاره‌اي تفاوت‌ها در بخش‌هاي مختلف کلامي و تاريخي مشاهده مي‌شود. از موضوعات مشترک در تورات و قرآن، سرگذشت انبياي الهي است که هر دو کتاب به آن پرداخته‌اند. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ با روش توصيفي ـ مقايسه‌اي، تفاوت داستان پيامبران و ﻣﺼﺎدﻳﻘﺶ را در تورات و ﻗﺮآن ﻣﻮرد جست‌وجو ﻗﺮار داده و افزون بر گردآوري موارد، به مقايسۀ تحليلي آنها پرداخته است. پيامبراني که گزارش آنان از هر دو کتاب مقدس استخراج شده، از حضرت آدم شروع و به حضرت موسي ختم شده است. تأکيد نوشتار، بر قرآن و تورات بوده و دستيابي به اين تفاوت‌ها، حاصل بررسي مستقيم نصوص اسفار پنج‌گانه (تورات) و قرآن کريم است. مهم‌ترين يافتۀ اين پژوهش، گردآوري و شمارش تفاوت‌هاست؛ که در 23 مورد خلاصه مي‌شود؛ به‌گونه‌اي‌که بالنسبه به موارد مشابه قرآن و تورات در داستان انبياء، اندک است.

کليدواژه‌ها: قرآن، تورات، اسفار پنج‌گانه، پيامبران، مقايسه.