ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تحليل تاريخي تطبيق‌پذيري سرنخ‌هاي«پولس»‌شناسي در عهد جديد، قرآن کريم و حديث

سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 21ـ30


نوع مقاله: ترويجي* مجيد چهري/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه pm.1364@yahoo.com

زهره نريماني/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه    Zohrehnarimani92 @yahoo.com

اميرحسين باقري قلعه‌خاني/ کارشناسي علوم قرآن و حديث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه hbaghery94@gmail.com

دريافت: 01/04/1401                    پذيرش: 18/08/1401چکيده

«پولس» شخصيتي اثرگذار در مسيحيت است و در منابع اسلامي و مسيحي نشانه‌هاي متعددي، با ضعف و قوت‌هاي موجود و برخي اختلافات و هماهنگي‌ها، براي شناخت وي در دسترس است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي در تحليل تاريخي و متني نشانه‌هاي موجود، با محوريت نشانه‌هاي موجود در قرآن کريم، مي‌کوشد ميزان تطبيق‌پذيري آنها بر همديگر را بررسي کرده و دريابد از اين رهگذر تا چه ميزان اين نشانه‌ها قابليت تطبيق داشته و شناختي قابل اعتماد از پولس به‌دست مي‌دهد. هدف پژوهش، دستيابي به تبييني تطبيقي و استوار و داراي بن‌مايه‌هاي مشترک در ابعاد شخصيتي و عملکردي پولس مي‌باشد، که بيانگر بخش مبهمي از تاريخ و مؤثر در جهت‌دهي به نگرش مسيحيان به مسيحيت حقيقي و اسلام است؛ در نتيجه با محوريت نشانه‌هاي موجود در قرآن کريم، ضعف سندي برخي روايات و کم‌اعتباري برخي نشانه‌هاي متن عهد جديد قابل اغماض بوده و آنها را در حد مؤيد مي‌توان پذيرفت. در نهايت تعريفي مشترک از نگاه منابع اسلامي و مسيحي از پولس، که با ايماني فريب‌کارانه و انگيزه و عملکرد ايجاد انحراف به مسيحيت گرويده بود، ارائه شده است.كليدواژه‌ها: پولس، عهد جديد، مسيحيت، قرآن، حديث، نشانه‌شناسي، تحليل تاريخي، تحليل متني.