ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي تحليلي آغاز ورود مسيحيت کاتوليک در آمريکاي لاتين (۱۴۹۲-۱۵۵۱م)

سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 75ـ83


نوع مقاله: ترويجي* سيدمحمدرضا ميريوسفي/ دانشجوي دکتراي عرفان و اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  abasehosyen@yahoo.com

سيدحسن حسيني اميني / دانش‌آموخته حوزة علميه قم

دريافت: 25/03/1401                    پذيرش: 17/07/1401چکيده

آمريکاي لاتين پرجمعيت‌ترين منطقۀ مسيحي‌نشين دنياست. حيات اجتماعي در آمريکاي لاتين قبل از ورود مسيحت، هزاران سال سابقه تاريخي داشته است. تمدن‌هاي بزرگي مانند المک‌ها و ايستک‌ها قبل از ميلاد مسيح در اين مناطق شکل گرفته‌اند. مسيحيت در قرن ۱۵ با ورود فاتحان، وارد منطقه آمريکاي لاتين شد. مسيحيت کاتوليک از آغاز ورود تا به امروز، دوره‌هاي مختلف (ورود و مسيحي‌سازي، تثبيت و تضعيف) را پشت سر گذاشته است. ما در اين تحقيق به مسئلۀ آغاز ورود مسيحيت کاتوليک در آمريکاي لاتين مي‌پردازيم. از بين رفتن تمدن سرخ‌پوستي توسط فاتحان، تبليغ گسترده مبلغان و تطبيق ‌دادن اعتقادات مسيحي با باورهاي بومي و سرخ‌پوستي سه عامل مهم در مسيحي‌سازي آنها مي‌توان برشمرد. روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق، کتابخانه‌اي و با استفاده از اسناد نوشتاري انجام شده است و روش داده‌پردازي اطاعات توصيفي ـ تحليلي است.کليدواژه‌ها: مسيحيت، سرخ‌پوستان، کاتوليک اسپانيايي، آمريکاي لاتين.