ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

جايگاه عقل در الهيات طبيعي جاناتان ادواردز: نقد و بررسي

سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 85ـ95


نوع مقاله: ترويجي

* سهام اسدي‌نيا/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز   s.asadinia.2013@gmail.com

قربان علمي/ دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران    gelmi@ut.ac.ir

دريافت: 16/05/1401                    پذيرش: 14/09/1401چکيده

اين مقاله با بهره‌گيري از روش تحليلي ـ انتقادي، به بررسي جايگاه عقل در الهيات طبيعي جاناتان ادواردز، الهي‌دان و متکلم مسيحي پرداخته است. مطالعۀ آثار او نشان مي‌دهد که وي به خوبي متوجه وجود خلأهاي الهيات طبيعي زمان خويش گشته و در پي راهکاري در جهت حفظ هم‌زمان ايمان و عقل طبيعي بشر است. وي در اين راستا عقل طبيعي را در ورود به مسائل الهياتي داراي چالش‌هايي چون انتزاعي و مفهومي و به‌دور بودن از زندگي عملي مؤمنان، به‌جهت گناه ذاتي انسان تفسير مي‌کند. از نظر وي، تنها راه بازگشت انسان به طبيعت و ذات اوليه، استمداد عقل طبيعي دچار نقصان گشته انسان از وحي است. الهياتي به‌واسطۀ لطف خاص پروردگار مي‌گردد. البته جاناتان ادواردز در تفسير اين اشراف الهياتي بيان مي‌دارد که اين امر نيازمند همراهي قلب با عقل تعليم يافته و شرکت در بستر مؤمنانه است، هرچند ديدگاه وي با چالش‌هايي مواجه مي‌باشد.کليدواژه‌ها: عقل، وحي، قلب، الهيات طبيعي، جاناتان ادواردز.