ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

نقش عبوديت در کمال ساحت بينشي انسان از ديدگاه قرآن

سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 9ـ20


نوع مقاله: ترويجي

حميد آريان/ دانشيار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    aryan@iki.ac.ir

* محمدهادي براتيان/ كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينی (ره)       mhbt@chmail.ir

دريافت: 25/06/1401                    پذيرش: 12/10/1401چکيده

در ميان مسائل انسان‌شناسي، مسئلۀ کمال انسان و راه رسيدن به آن از طريق فعل اختياري اهميت ويژه‌اي دارد. اين مقاله با روش تحليلي، توصيفي ـ تفسيري به بررسي ديدگاه قرآن دربارۀ اثرگذاري عبوديت بر کمال انسان در ساحت بينشي وجود او مي‌پردازد. نتايج تفسير موضوعي آيات مربوط به مسئله نشان مي‌دهد که از نظر قرآن، عبوديت در ساحت بينشي انسان تأثیري کاملاً ايجابي دارد و اين تأثیرگذاري در موارد زير جلوه و ظهور مي‌‌کند: عينيت‌بخشي به نصاب اعتقاد به توحيد و گسترش آن، تثبيت و ارتقاي بينش ولايت‌پذيري انسان، تثبيت و تقويت فرجام‌شناسي آدمي، توسعه و تعميق بصيرت و آگاهي انسان به حقايق و نيز تعديل نگاه انسان به خود و تصحيح و تقويت نگاه مثبت به ديگران؛ و حاصل همۀ اين تأثیرات، کمال يافتن انسان در ساحت بينشي و معرفتي‌اش خواهد بود.کليدواژه‌ها: عبوديت، اثر عبوديت، کمال انسان، ساحت بينشي انسان.