ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

نقش خداباوري در کمال گرايشي انسان از منظر قرآن

سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 21ـ32

 


نوع مقاله: ترويجي* محسن زندي/ کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     zandi.good@gmail.com

اسمعيل سلطاني بيرامي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)   soltani@iki.ac.ir

دريافت: 17/07/1401                    پذيرش: 20/10/1401چکيده

باور به خداي متعال، نخستين اصل از اصول اعتقادي دين مبين اسلام و از عوامل اصلي نيل انسان به کمال و سعادت ابدي است. اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش است که باور به خداي متعال، چه نقشي در کمال گرايشي انسان دارد. نگارندگان اين نوشتار که به روش نقلی ـ تحليلي به اين مسئله پرداخته‌اند و با استناد به آيات قرآن کريم و به روش تفسير موضوعي به اين نتيجه رسيده‌اند که خداباوري مي‌تواند در موارد متعددي در اميال و گرايش‌هاي انسانِ باورمند به خداوند، اثرگذار باشد و او را در مسير نيل به سعادت ابدي ياري‌کند؛ آن موارد عبارتند از: تعديل غريزۀ جنسي، تعديل مال‌دوستي، عطوفت و مهرباني پدر و مادر نسبت به فرزندان و بالعکس، تسليم شدن در برابر حق، محبت و دوستي، جهت‌دادن به خوف و رجاء، ايجاد اطمينان و آرامش رواني.کليدواژه‌ها: خداباوري، آثار خداباوري، کمال انسان، گرايش، کمال گرايشي.