ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

نقش توبه در کمال انسان از منظر قرآن

سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 33ـ44


نوع مقاله: ترويجي  * اميررضا اشرفي/‌ دانشيار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     Ashrafi@qabas.net


احسان سليماني پاي‌طاق/ كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  hsan.soleymanipaytagh@gmail.com

دريافت: 19/06/1401                    پذيرش: 25/10/1401  چکيده

از مهم‌ترین عوامل کمال انسان در قرآن، توبه است؛ این پژوهش می‌کوشد نقش توبه را در کمال انسان به لحاظ بینشی، گرایشی و رفتاری به روش تفسیر موضوعي واکاوی کند؛ حاصل بررسي اينکه توبه از بعد بینشی موجب افزایش بصیرت انسان نسبت به زشتی و نافرجامی گناه و متقابلاً زیبابی و خوش‌فرجامی طاعت می‌شود؛ همچنین قرار گرفتن در مسیر توبه موجب درک عمیق‌تر برخی اوصاف و افعال خداوند مانند توابيت، رحمت و شفاعت می‌شود؛ توبه از بُعد گرایشی موجب فزونی محبت الهی، تعديل غرائز حیوانی، کاهش ميل به گناه، تقويت اميد به فلاح، نجات از اندوه و بلا می‌گردد؛ تسليم شدن در برابر حق و حقیقت و تلاش در جهت تبيين آن برای دیگران، استقامت در برابر گردن‌کشان و ستمکاران، برپایی نماز، پرداخت زکات، تلاش در جهت پالایش روح، رعايت انصاف، شکر نعم الهي، از کمالات رفتاري توبه‌اند.کليدواژها: نقش توبه، آثار توبه، کمال انسان، کمال بينشي، کمال گرايشي، کمال رفتاري.