ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

نقش صبر در کمال رفتاري انسان از منظر قرآن

سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 55ـ65


نوع مقاله: ترويجي

* ابراهيم غلام‌زاده غيبي/ کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     ibrahimghz@mihanmail.ir

مصطفي کريمي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    karimi@qabas.net

دريافت: 13/08/1401                    پذيرش: 30/10/1401چکيده

خداوند حکيم انسان را براي رسيدن به کمال و سعادت آفريده است. از شمار مسائلي که دربارة کمال انسان مطرح مي‌شود، عوامل مؤثر در آن است. يکي از عواملي که مي‌تواند در کمال انسان نقش ايفا کند صبر اوست. اين مقاله نقش ايجابي و بازدارندگي صبر در کمال رفتاري انسان را با هدف زمينه‌سازي نيل انسان‌ها به کمال بررسي مي‌کند. روش گردآوري اطلاعات، فيش‌برداري و پردازش آن به‌روش توصيفي و تحليل و تفسير موضوعي روشمند خواهد بود. حاصل تحقيق آن است که صبر در انسان موجب برخي از رفتارهاي کمالي وي مي‌شود. اين رفتارها عبارتند از: صلة ارحام، اقامۀ نماز، انفاق و اعتدال در آن، دفع خطاهاي خود و ديگران، تواضع، فروتني و رفتار مسالمت‌آميز با جاهلان، شب‌زنده‌داري، اجتناب از شرک، عدم ارتکاب زنا و پرهيز از امور باطل و بيهوده.کليدواژه‌ها: نقش صبر، نقش ايجابي، نقش بازدارنده، کمال انسان، کمال نهايي، کمال رفتاري.