فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

بال‌هايي براي پرواز در افق بيداري اسلامي

ع. حسام‌الدیننگاهي گذرا به انديشه شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري درباره بيداري اسلاميتاريخ نشان مي‌دهد حرکت‌هاي اجتماعي مانند يک موج يا سونامي هستند که نقطه آغاز و بسامدهايي دارند و نبايد براي تحليل آن تنها به يک مقطع زماني بسنده کرد. واقعيت آن است که گاه آغاز يک حرکت اجتماعي تا به ثمر نشستن و يا نابود شدنش به درازاي عمر چند نسل، طول مي‌کشد و حافظه تاريخي بايد ياري کند تا فهم بهتري از آن به دست آيد. مردم عادي تنها به خاطرات گذشته رو مي‌آورند و براي مقايسه وضع امروز با ديروز از آن بهره مي‌برند، اما حافظه تاريخي مستند نزد انديشمنداني است که نگاهي موشکافانه دارند و عامل پيوند ديروز و امروزند. ديده‌ها و شنيده‌ها و خوانده‌هاي محققانه اين عالمان است که مي‌تواند آيينه جهان‌بين باشد و داده‌هاي درست را به نسل بعد و انديشمندان آينده منتقل کند...