فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

الگوي مردم‌سالاري ديني در موج جديد بيداري

محمد ملک‌زادهوقوع انقلاب اسلامي در ايران، سرآغاز موج بيداري اسلامي در دوره معاصر به شمار مي آيد. امروزه اين موج پس از 33 سال كشورهاي خاورميانه‌اي را دربر گرفته و طنين آن در کشورهاي غير اسلامي نيز به صدا درآمده است. به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي، به‌‌رغم تبليغات فريبنده غربي، نگاه‌هاي ناسيوناليستي و قوميت‌گرايي رنگ باخت و بازگشت به اسلام و هويت ديني در سايه سكوت و خفقان سران خائن وابسته عربي در بين ملت‌ها و توده‌هاي امت اسلامي طنين‌انداز گرديد. خيزش‌هاي مردمي اخير در کشورهاي عربي با شعار الله‌اكبر، نشان از بلوغ جوانان و خروش مردمي است كه ديگر تاب تحقير دين و سنت‌هاي الهي خود را ندارند و عزت خويش را در سايه اسلام جستجو مي‌کنند.در اين نوشتار نگارنده مدعي است که الگوي اصيل موج جديد بيداري در منطقه، همان الگوي نظام جمهوري اسلامي؛ يعني مردمسالاري ديني مي‌باشد...