فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

امامي كه خود بيدارگر بود

سیما درخشاننسل اول، نسل دوم، نسل سوم، ... نسل دهمي هم که بيايد، او را خواهد شناخت. مي‌پرسي چرا؟ چون او هم از آن دسته مرداني بود که تاريخ مصرفشان هيچ‌گاه به سر نمي‌رسد و همواره در بستر تاريخ جاويد مي‌مانند. او نه تنها بنيانگذار يک انقلاب بزرگ بود، بلکه بنيانگذار فلسفة قيام‌ها و انقلاب‌هاي جهاني شد. امام خميني (ره) مرد هميشه زندة‌ تاريخ...