فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

معنويت عصر نوين و رسانه‌هاي غربي

محمد ابرقوییدر اين مقاله سعي شده با توجه به فراگيري بيداري اسلامي جهاني، تلاش مديران راهبردي غرب براي مديريت آينده، به تصوير کشيده شود. در دهه اخير، بسط معنويت عصر نوين و پروژه دين نوين جهاني، از راهبردي‌ترين برنامه‌هاي غرب براي کنترل و جهت‌دهي به حرکت‌هاي رهايي‌بخش ماهيتاً ديني بوده است. در اين تلاش مذبوهانه و فريبکارانه، نقش محوري رسانه‌ها مورد توجه اين مقاله واقع شده است. در ادامه فعاليت راهبردي و تاکتيکي رسانه‌هاي غرب، خصوصاً سينما در گسترش ادبيات معنويت عصر نوين و دين نوين جهاني در چند دسته‌ فيلم‌ها مورد تحليل واقع شده‌اند: فيلم‌هاي کاباليستي (قباله‌اي) و جادويي و شرگرا؛ فيلم‌هاي آخرالزماني؛ فيلم‌هاي شرق‌گرا خصوصاً بوديسم تبتي؛ فيلم‌هاي باستان‌گرا و اساتيري و تاريخي و حماسي؛ فيلم‌هاي مروج سبک و شيوه زندگي غربي. در انتها نيز هشدار جدي درباره تبعيت و همياري برخي روشنفکرنمايان و غرب‌زدگان ما از تبليغات جهاني داده شده است و بازتاب آن در سينماي روشنفکري و مقلد ايران مورد تأمل قرار گرفته است...