فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

اين نمادها از اسلام مي‌گويند

طيبه محمديوقوع جنبش و قيام در طول تاريخ همواره با نام‌ها، زمان‌ها يا مكان‌هايي قرين و همراه بوده است؛ به نحوي كه مواجهه با هريك از آنها تداعي‌كننده آن رخداد خاص يا يادآور پيام آن جنبش خواهد بود. قيام‌هاي مردمي اخير در منطقه كه به تعبير مقام معظم رهبري «بيداري اسلامي» نام گرفته است؛ در مراحل مختلف، داراي چنين نمادهايي است. نمادهايي كه پيام مبارزه با استكبار و ظلم و جور و فرياد عدالتخواهي و اسلام‌گرايي را در فضاي جهان طنين‌انداز مي‌كنند. اين مجال فرصتي است براي نگاهي گذرا به آنچه در خيزش جهان عرب، نماد و نشانه‌اي براي بيداري اسلامي است...