فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

ايستاده‌ام چو شمع مترسان زآتشم

حسن طاهريبراي من، «حاج قاسم» با همين نام و لحن و نواي صميمي و ساده و خاكي، ماندگارتر است و اصلاً عناوين خودماني و بسيجي جاودانه‌ترند از هر لقب و عنوان و درجه نظامي. مگر نه آن كه سرمشق بسيج، هيأت‌هاي عزاي حسين(ع) و مسجد بوده و هست. تا به حال ديده‌ايد در هيأت و مسجد كسي را با عنوان دنيايي‌اش بشناسند؟ مي‌خواهد ارباب باشد، يا رئيس يا سردار و ژنرال و يا با هر عنوان ديگر. براي من عنوان «حاج قاسم» با همين لحن بسيجي و مسجدي و هيأتي گواراتر است از هر درجه‌اي؛ كه اين درجه‌ از جانب عصاره خصائل انبياء الله(ع) بر سينه همه گمنامان و بي‌نشان‌هاي خاكريز جهاد و شهادت نهاده شده است...