فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

از تبار رجال صدقوا

مقداد علويبراي بسيجي بي نشان و خاكي، حاج قاسم سليمانياز تبار رجال صدقواتو راستگوترينياز تبار صدّيقينيادگار شهيدانمردتر از يك لشكر اشباه‌الرجالايستاده‌اي يك تنه و تنومند...