فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

كتاب‌شناسي بيداري اسلامي

علیرضا اباذری



وعده‌های خداوند تحقق می‌یابد و سنت‌های حتمی الهی جاری می‌شود و مردمانی با قلب‌هایی سرشار از ایمان و چهره‌هایی با نشاط، روزهایی را می‌بینند که مسلمانان بیدار شده‌اند و به فطرت خود رجوع می‌کنند. موج توفنده‌ای کشورهای اسلامی را در می‌نوردد و چنان بر ساحل اطمینان مستکبرین و مرتجعین می‌کوبد که کاخ‌های پوشالی برپاشده بر وعده‌های استعمار غربی به راحتی فرو می‌ریزد و به تاریخ می‌پیوندد تا آیندگان با چشم عبرت به آن بنگرند و از آن درس بگیرند...