فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

حرف اول / پايدار و استوار بر عهدي كه بسته‌ايم

به قلم مدیر مسئولانقلاب اسلامی ایران در شرایطی به آستانهی دههی پنجم پس از ظهور خود وارد میشود که دشمنانش تا توانستهاند طی چهل سال انواع و اقسام ترفندها و فتنههای براندازانه را در مسیر رشد و تعالیش به کار بستهاند تا آن را بلکه به انزوا و نابودی کامل بکشانند. هنگامی که انسان به چهار دههی گذشتهی انقلاب با دیدهی بصیرت و اعتبار مینگرد، هیچ برهه از زمان را از نظر نمیگذراند مگر این که میبیند انقلاب اسلامی با چالشهای جدی و اکثرا براندازانه از جانب دشمنان داخلی و خارجی روبرو بوده است. طبق اسناد، دست کم بیش از 20مورد از این قبیل ترفندها و فتنهها را میتوان شمارش کرد که هر یک به سبکی خاص در صدد مبارزه با انقلاب اسلامی برآمدهاند تا آن را به چالش کشانده، نابود سازند و یا دست کم از پیشرفت آن به سایر جوامع جلوگیری نمایند.