فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

وظايف و مسئوليت هاي مؤمنين از ديدگاه قرآن

علی اکبر عالمیانشرح وظایف مؤمنین در قرآن یکی از مهمترین مسائلی است که خداوند متعال در این کتاب مقدس تشریح فرموده است. در مقالهی حاضر سعی شده است تا با بررسی این آیات، وظایف انسانهای مؤمن و جامعهی دینی را برشمرده و ابعاد آن تبیین گردد. بر همین اساس بیشتر به بررسی آیاتی پرداخته شده است که جنبهی ارشادی و امری خطاب به مؤمنین دارند. مشخصا سعی شده است تا به آیاتی پرداخته شود که خطاب مستقیم به مؤمنین داشته و با جملهی: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» آغاز شده است. با توجه به آیات الهی میتوان وظایف مؤمنین و ارزشیها را در چهار دسته: وظایف ارشادی، وظایف عبادی- اخلاقی، وظایف اجتماعی - فرهنگی و وظایف سیاسی تقسیم کرد...