فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

وظايف مؤمنين از نگاه نهج‌البلاغه

در نهجالبلاغه میتوان مولفههای گوناگونی را یافت که از کلام امیرالمؤمنین† پیرامون وظایف مهم مؤمنین اشاره دارد.در تحقیق حاضر از میان خطبهها، نامهها و حکمتها به این وظایف اشاره نموده و آنها را به وظایف فردی، عبادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم کرده‌‌ایم...