فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

جوانان و آينده پيش روي نيروهاي انقلابي

گفتگوي نشريه فرهنگ پويا با حضرت علامه مصباحعصازنان وارد اتاق شد و آن جسم ضعيف اما با روحي قوي و سترگ بر روي صندلي مستقر شد. او شاگرد برجستهي امام خميني€، علامه طباطبايي€ و آيتالله بهجت€ در نيم قرن گذشته است. هرجا مکاتب و نحلههاي گوناگون و جريانهاي چپگرا و راستگرا و اشخاص منحرف و معلولالحال به شکار نسل جوان گام به ميدان نهادند، او با پرهيز از هر گونه کار ژورناليستي و شکلي؛  تمام نيروي خود را صرف معلوم شدن مجهول، حل شدن مشکل و روشن شدن شبههاي کرد. او تمامقد به دفاع از دين و روحانيت و سرزمين مسلمانان برخاست و هرگز اجازه نداد دشمن کينهجو گزندي به ارزشهاي الهي وارد سازند و همه جواني خود را بر پاي نهال انقلاب قلبها و اهداف آن جاري ساخت. وقتي از او خواستيم  رهنمودهاي خود را در اختيار نسل جديد براي ادامه طي طريقت انقلاب اسلامي قرار دهد متواضعانه سخن خود را با اين شعر آغاز کرد...