فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

وظيفه نيروهاي انقلاب در دهه پنجم

سیدمجید اشکوریاکنون که انقلاب اسلامي عليرغم خواست دشمنان به چهل سالگي خود رسيده است، اين پرسش که «وظيفهي نيروهاي انقلاب در دههي پنجم انقلاب اسلامي چيست؟» ذهن انقلابيون جامعه را به خود معطوف کرده است. براي يافتن پاسخي دقيق براي اين پرسش بايد به نکاتي توجه کرد که عبارتند از...