فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

انقلاب اسلامي، حركتي تمدن ساز

گفتگوي نشريه فرهنگ پويا با آقاي مهدي مشگيفرهنگ پویا: آیا شما نسبت به انقلاب اسلامی نگاه تمدنی دارید؟ اگر پاسخ مثبت است، نسبت انقلاب اسلامی با ساختن یک تمدن جدید اسلامی چیست؟استاد مشگی: بحثی که بنده میخواهم مطرح کنم به نظرم برای شما خیلی ناآشنا نیست. فقط دستهبندی جدیدی از مراحل حاکمیت دین به صورت کلی در جامعه مطرح میکنم. تحقق حاکمیت یک جریان فکری در جامعه که بتواند در ادامهی آن انسانی متناسب با همان تفکر تربیت شود، چند مرحله نیاز دارد. به نظر میرسد ما تمام این مراحل را در عالم اسلام طی نکردیم و مراحلی از آن هنوز باقی مانده است. در بحث انقلاب اسلامی، سؤال مهمی مطرح میشود که چرا امام€ حکومت اسلامی تشکیل دادند؟ چه هدفی از این کار داشتند؟ در بحث تمدنی نظرات مختلفی است؛ 1- برخی میگویند که انقلاب اسلامی برای این بود که شاه برود و ما حکومتی تشکیل بدهیم...