فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

فرهنگ عمومي و آسيب ايسم ها

الهام عباسیانقلاب اسلامی ایران در ذات خود حرکتی انتقادی، اصلاحی، اکتشافی و تبیینی بود که در تمام سطوح خود موضعی عالمانه و فعالانه در برابر وضع موجود داشت. یکی از مهمترین وجوه انقلاب اسلامی ایدهی مسئولانهی «نسبتداری» است. ایدهی «نسبتداری»؛ یعنی انقلاب اسلامی در میان جمع است. جمع برای انقلاب و امام(ره) از سادهترین مردم در حاشیهایترین نقاط ایران تا بزرگترین قدرتهای فکری، دینی و سیاسی جهان را شامل میشود. ایدهی «نسبتداری» میگوید: انقلاب اسلامی قرار است وارد یک گفتگوی جهانی شود و موضع خود را پیدا و سپس آنرا معرفی کند. ایدهی «نسبتداری»؛ یعنی انقلاب اسلامی قرار است ما را با خوانش و طور جدیدی از اسلام مواجه کند؛ طور یا وجهی که نماینده و پرچمدار اسلام در میانه، اسلام در میدان نظر و عمل است. اسلام خرقهپوش گوشهنشین که هم میتواند محصول تجدد افراطی غربگرایان و هم محصول تحجر حوزوی باشد، نیست!...