فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

افول نئوليبراليسم

محسن  مؤمنیهنگامی که رهبر انقلاب اسلامی، امام خامنهای(مد ظلهالعالی)،روز 12آبان امسال در دیدار دانش آموزان (به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) این جمله را فرمودند که: «در یک نگاه وسیعتر وضعیّت آمریکا را وقتیکه نگاه میکنیم، میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنهی آمریکا در دنیا رو به افول و  زوال است؛ در طول سالها دائماً دارد کم میشود. آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل که انقلاب پیروز شد، به مراتب ضعیفتر است؛ قدرت آمریکا رو به افول است؛ نکتهی مهم این است»؛ کسی فکرش را نمیکرد که پیشبینی ایشان به زودی محقق شود و جریان لیبرال سرمایهداری به رهبری آمریکا در جهان با موجی از اعتراضات و خشونتها روبرو شود. زمانی «فرانسیس فوکویاما» استراتژیست جنگطلبان آمریکایی پس از فروپاشی شوروی، در تشریح نظریهی «پایان تاریخ» خود گفته بود:...