فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

خام فروشي و تدابير مقابله با آن

نصرالله انصاریدر ترکیب کالاهای صادراتی کشور، مواد معدنی قابل تکمیل و محصولات کشاورزی قابل تبدیل، سهم نسبتا بالایی دارد که از آن به عنوان خامفروشی و یکی از موانع اساسی رونق تولید یاد میشود. در سالهای اخیر به خصوص بعد از جدی شدن مشکلات مربوط به اشتغال و تولید و همچنین، طرح مباحث مربوط به توسعهی پایدار و عدالت بیننسلی، بحث تحریمها و راهبرد اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان و داشتههای داخلی؛ مقابله با پدیدهی خامفروشی در عرصههای نظری و عملی اهمیت یافته بهگونهای که مقام معظم رهبری(حفظه‌‌الله) از آن تعبیر به «نهضت کاهش خامفروشی» فرموده است: «یکی از کارهای لازم، نهضت کاهش خامفروشی است... ما باید کاری کنیم که خامفروشی بهتدریج کاهش پیدا کند تا اینکه بهکلّی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجاد کرد.»...