فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

حرف آخر / جوانان! مراقب باشيد دشمن در كمين است

دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی دست به دست هم دادند و تمام ابزارهای در اختیار و توان خود را علیه انقلاب اسلامی به کار بسته و همه را به میدان آوردند تا به زعم باطلشان این نظام نوپای اسلامی به چهل سالگی نرسد. آنها از همان آغاز تلاش کردند با هدف قرار دادن عقبههای تئوریک و رهبران فکری صدای خروشان جوانان بهپاخواسته را توسط دشمنان کینهجو و عوامل نفوذی خود در نطفه خفه کنند...