فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

موقع امتحان الهي عيار مدعيان مشخص مي شود

نوشتار حاضر منتخبی از فرمایشات امام خمینی(ره) است که به ملازم بودن زندگی انسان در این دنیا با امتحانات و آزمایش‌های الهی تأکید دارد.