فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

امتحان يعني عبور از وادي محنت

نوشتار حاضر منتخبی از فرمایشات مقام معظم رهبری است که با توجه به شیوع بیماری کرونا تقدیم حضورتان می‌شود.