فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

ايمان بدون آزمون نيست؛ حتماً امتحان نشويد!

متن حاضر، منتخبی از بیانات حضرت آیت‌الله جوادی آملی است که در مورد بحث ابتلائات و امتحانات در عرصه حیات بشری تهیه شده است.