فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

بلا و ابتلا آزمون بزرگ خدا

سید احمد رهنماییچکیدهخداوند جهان را بیهوده نیافرید تا آن را به حال خود رها کند، بلکه او برای اداره‌ی جهان سنن و تدابیری در نظر گرفته که کسی را بدون اذن و مشیت او یارای مقابله با آن‌ها نیست. طبیعت و اشیای عالم به گونه­ای تحت تدابیر و قوانین الهی قرار می­گیرند و انسان­ها به گونه­ای دیگر. خداوند دو مسیر حق و باطل پیش‌روی انسان گشود و به وی اختیار و اراده عطا فرمود و از او خواست تا به انتخاب خویش مسیر حق را بپیماید و از مسیر باطل دور بماند...