فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

الهيات، رنج از باغ عدن تا عصر ريزتراشه‌ها

سیدمحمدحسن صالحسپس خداوند به آدم فرمود: «چون گفته­‌ی زنت را پذیرفتی و از میوه­ی آن درختی خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد. از زمین خار و خاشاک برایت خواهد رویید و گیاهان صحرا را خواهی خورد تا آخر عمر به عرق پیشانی‌ات نان خواهی خورد...»...