فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

تحليل عرفاني شر و رنج

علیرضا کرمانیچکیدهعارفان مسلمان مسئله‌ی رنج و شر را از ابعاد وجودشناختی و سلوکی مورد توجه قرار داده‎اند. از جهت وجودی و مبتنی بر نگاهی توحیدی، فقدان و نقصان، لازمه‌ی کثرت (خلقت) است و از جهت سلوکی مقدمه‎ای ضروری برای مقام طلب به‎شمار می‎رود که خود شرط ضروری حرکت و وصول به کمال است...