فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

پاسخي به يك عقده‌گشايي

محمد جعفری اخیرا مصاحبه‌ای از جناب سروش در فضای مجازی منتشر شده است که به مساله­‌ی کرونا و برخی مسایل اعتقادی و اجتماعی پیرامون آن پرداخته و تلاش نموده است که  برای روشنفکری دینی و ضدتفکر صحیح اسلامی از این نمد کلاهی دست و پا نماید. در این مقال ضیق، به اجمال به برخی نکات وی و پاسخ آن‌ها اشاره می‌شود:...