فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

اصناف دينداري!

 احمدحسین شریفی دکترسروش در مصاحبه‌ی خود با سایت زیتون چندین و چند نوبت اشاره به اصناف سه‌گانه­ی دینداری می‌کند که سالیان قبل آن را به عنوان یکی از مبانی و اصول روشنفکری دینی و یک «ضرورت دین‌شناسانه­واصلاح‌گرایانه»معرفی­کرده بود: دینداری معیشت‌اندیش (به تعبیر پیشینشان دینداری مصلحت‌اندیش/دینداری­غایت‌اندیش)،‌ دینداری معرفت‌اندیش و دینداری تجربت‌اندیش...