فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

نقش همبستگي اجتماعي در گام دوم انقلاب

اشارهانقلاب اسلامی ایران، بزرگ‌ترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ ما بود که اساس سلطنت و حکومت فردی خودکامه را به حکومت اسلامی و مردمی اجتماع‌محور تبدیل کرد و عنصر اراده­‌ی ملی را که پایه و اساس پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور وارد کرد و جوانان را در محور عرصه­‌ی مدیریتی قرار داد و این روحیه و باور را ما می‌توانیم (مدیریت جهادی و همبستگی اجتماعی) به همگان منتقل کنیم.