فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

كارآمدي فرهنگ اسلامي و ناكارآمدي فرهنگ غربي در مواجهه با كرونا

 قاسم روانبخشهر چند برخی فیلسوفان غربی؛ مانند هیوم و پیروانش براین باورند که میان بایدها و نبایدها و هست‌ها و نیست‌ها یک شکاف واقعی وجود دارد و آن‌ها نمی­تواند نتیجه­‌ی هست‌ها و نیست‌ها باشد بلکه ارزش‌های اخلاقی و حقوقی نسبی و تابع خواست انسان‌هاست. ولی واقعیت آن است که لزوم اخلاقی به معنای ضرورت بالقیاس فلسفی است. بر این اساس بایدها و نبایدها به هست‌ها و نیست‌ها باز می‌گردد و به نوعی، لزوم اخلاقی انعکاس هست‌ها و نیست‌هاست. بر این اساس صفات و رفتارهای اختیاری انسان از جهت تاثیری که در کمال اختیاری دارند، ارزش‌گذاری می‌شوند و کمال اختیاری انسان و تاثیر صفات و رفتارهای اختیاری در دست‌یابی به آن واقعیت است...