فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

كرونا و افول تمدن غرب

سيدمجيد پيش‌بينپدیده­‌ی کرونا به عنوان یک ویروس کوچک که به جان مردم دنیا افتاده، قبل از هر چیز غرب و تمدن مدرن آن را که نماد تمام عیار آن آمریکا با تمامی عظمت ادعایی آن است با چالش‌های جدی روبرو کرده است. ویروس کرونا و اثرات ناشی از آن سبب شد تا مفهوم یا کانسپت غرب وحشی را که در قرون پیشامدرنیته مطرح بود بار دیگر مطرح و بر سر زبان‌ها بیندازد، احیای مفهوم غرب وحشی به‌ویژه در روزها و هفته‌های اخیر از سوی دولت‌های غربی که در دو سه دهه­‌ی اخیر مدعی ارزش‌های جهان‌شمول بوده‌اند، تجلی پیدا کرده است...