فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

كرونا جمع امتحانات براي جمع بشر

حسن ملکشاهیویروس کرونا،‌ چه از آزمایشگاه صاحبان قدرت جهان بیرون آمده باشد و چه از سوپ حیوانات حرام‌گوشت رستورانی چند ستاره؛ امروز با گذشتن از مرز جغرافیایی ملل، هم بر سلول‌های تنفسی انسان‌ها آویخته و هم بر دیواره‌ی دستاوردهای علمی بشر و می‌رود تا نمادهای تمدن علمی بشر را؛ چون دستگاه تنفسی انسان از نفس بیندازد...