فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

معنابخش زندگي

برگهایی از زندگی حکیم فرزانه علامه مصباح یزدی(ره)تنطيم: هادي قطبيتولد و دوران کودکیآیتالله محمدتقى مصباح یزدى، یازدهم بهمنماه1313، برابر با بیست پنجم شوال1353ق، در دامان پرمهر خانوادهاى بسیار متدین و مذهبى در شهر یزد به دنیا آمد.پدر و مادر علامه، زندگى خود را در منزل موروثی مادر ایشان به سختى مىگذراندند. با این همه این خانوادهی بسیار مذهبى و شیفتهی اهل بیت(علیهم السلام) در آن دوران خفقان رضاخانى- که برپا کردن مراسم عزادارى مطلقا ممنوع بود- شبهاى محرم در زیرزمین منزل، مجلس توسل و عزادارى برگزار مىکردند و شبهاى جمعه مراسم قرائت دعاى کمیل و ذکر حدیث و صبح هر جمعه نیز مراسم قرائت دعاى ندبه برقرار بود؛ به طورى که پدر، دعاى ندبه را حفظ شده بود و آن را از بر مىخواند...