فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

بي صدا سكوت را شكست

حسن ابراهیم زادهدر سال1313، درست 13سال پس از تأسیس حوزه علمیه قم توسط آیتالله حاجشیخعبدالکریم حائری یزدی، در روز تولد پیامبر اکرم…، گهواره شهر یزد، گوهر دیگری را در آغوش گرفت که میرفت در حساسترین مقطع تاریخی این حوزه علمیه، نگهبان و مبلغ آموزههای علمای سلف و آرمانهای انقلابی باشد که بزرگترین دستاورد این حوزه مقدسه است و از فیضیه تا مؤسسه امام خمینی(ره) مسیری بگشاید که عقلانیت با معنویت و دیانت با سیاست را درهم آمیزد، آیتالله مصباح یزدی چون دیگر طلاب و فضلای حوزه در مقابل اساتید به نام روزگار خود و مراجع عظیمالشأن زانوی ادب زد. اما حوزه علمیه قم او را شاگرد و وارث اخلاق، افکار و اندیشههای سه شخصیت کمنظیر در تاریخ حوزههای تشیع یعنی امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی و آیتالله بهجت میداند. او در طی سالهای سخت و پرحادثه در کنار تهذیب و تحصیل با نحلههای فکری و سیاسی آشنا شد و مرزهای اسلام اصیل را با مکاتب دیگر به خوبی شناخت...