فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

واقعا مصباح بود...

آيتالله شب زنده دار از فقهاي برجسته و عضو جامعه محترم مدرسين و عضو شوراي نگهبان از شخصيتهايي است که از محضر علامه مصباح استفاده کرده و به مقام شاگردي ايشان مفتخر بوده است. ايشان در اين ارتباط  خاص، خوشههاي معرفتي زيادي چيده و در سخنراني خود که به مناسبت ارتحال معظم له داشتهاند به مخاطبان خود تقديم کردهاند. ما نيز وظيفه خويش دانستيم که اين نکات آموزنده را به شما عزيزان منتقل کنيم.